Čelična Dama države Izrael – Golda Meir
On децембар 1, 2017 | 0 Comments | Blog | Ознаке: , , , , ,

 

                                                                                        This Blog is translated in English 

„Mi se ne radujemo pobjedama. Mi se radujemo kada se nova vrsta pamuka uzgaja i kada jagode procvjetaju u Izraelu“.

Golda Meir

Golda Meir (Голда Мабович) je rođena trećeg maja 1898.  u Ukrajni, Kijevu.

U dvadesetom vijeku Goda Meir je zapamćena kao treća žena koja je postala premijerka, odnodno Čelična Dama koja je bila glas Izraela.

1916. Golda diplomira na „North Division High School“ u Milvokiju te nakon toga dolazi na ideju da upiše „ Wisconsin State Normal School“ koja je stacionirana takođe u Milvokiju kako bi postala učiteljica.

Ova godina je značajna po tome što se Golda priključila  organizaciji „Polai Zion“.

1928. Čelična Dama je postala sekretarka Radničkog Savjeta za žene, to je bila njena prva javna funkcija.

1929. osniva se takozvana „Radnička Partija Izraela“ (the Labor Party of the Land of Israel), jedan od osnivača iste je Golda.

Tokom narednih godina funckcije i politička karijera Meirove će znatno napredovati.

Njena odlučnost, sigurnost, ljubav prema zemlji  i želja za pravdom je njeno oruđe koje joj nije dozvolilo da poklekne ni u najtežim trenucima.

Kada se sastala sa kraljem Abdulahom 1948 godine, zanimljiv je podatak da je kralj uvjeravao Goldu da ne treba žuriti s proglašenjem  nezavisnosti moderne države Izrael, zapravo savjetovao joj je da sačeka još neko vrijeme.

Golda je odgovorila:

Čekali smo dvije hiljade godina. Da li Vam to izgleda kao žurba?

 

Čitajući njen odgovor sjetih se Psalama, poglavlje 137:5-6;

to je poglavlje koje snažno opisuje vapaj Jevreja za povratkom u Jerusalim.

Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja.

Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svog.

Vrlo često prezentovan je mit  da su se Jevreji iznenada tada doselili u Svetu Zemlju što nije tačno. Osnivanje moderne države Izrael je zapravo predstavljalo “buđenje ostavljenog“, dizanje iz pepela onog što su mnogi osvajači htjeli da osvoje i potlače. Osnivanje Izraela je predstavljalo siguran dom za Jevreje gdje ne bi bili vrijeđani zbog toga što su Jevreji već bi se vratili u zemlju svog porijekla. S druge strane ideja osnivanja države Izrael je da to bude demokratska zemlja, gdje će ostale manjine imati sva pravai sigurnost.

S obzirom na to da pišem priču o premijerki modernog Izraela, njenoj želji da život u toj zemlji odiše sigurnošću i mirom vrlo je bitno da napomenem odnosno  da napravim jednu mali osvrt  između antičkog Izraela i modernog Izraela.

Zapravo, želim da pitam, da li ste se zapitali koliko je ime Izrael staro i šta ono znači?

Ime Izrael potiče od drugog imena Jakovljeva koji se zvao Izrael. Njegova djeca i naraštaji su se poslije njih nazvali Bne Jisrael (Sinovi Izraela), a staro ime naroda „Ivrim“ promijenilo se u Izrael.

(citat iz knjige „Kratka istorija jevrejskog naroda“, Simon Dubnov)

Konflikt  između Arapa i Jevreja je eskalirao nakon proglašenja nezavisnosti države Izrael, no to je priča za sebe o kojoj će biti zasebna tema, odnosno to nije nešto što se može reći u par rečenica, te površno pisanje o tome u sklopu ovog teksta ne bi bilo korektno.

Tadašnji premijer David ben – Gurion je 1949 godine pozvao Goldu da bude zamjenik premijera jer je prethodno bila izglasana za tu funkciju od strane Kneseta odnosno izraelskog Parlamenta.

Međutim, Golda postaje ministar rada jer je odbila funkciju zamjenika premijera. Zapravo smartala je da kao ministar rada može mnogo više pomoći svojoj zemlji gdje se i ogleda njen realizam, skromnost kao i samokritičnost u tom trenutku.

Već spomenuti, David ben- Gurion, prvi premijer i osnivač Izraela je imao običaj da za Goldu kaže da je:

Najbolji čovjek u vladi.

Žena koja se nikad ne predaje, poznata kao “Čelična Dama”  jedna je od prvih dama koje su ušle u istoriju kao premijerke. Ono što je nepobitna činjenica je da je bila prva žena premijer Izraela kao i to da je jedna od osnivača moderne države Izrael.

Kada se Argentina žalila Vijeću Sigurnosti UN-a 1960.  da je Izrael povrijedio njen suverenitet time što je uhapsio nacističkog zločinca Adolfa Ajhmana na njenoj teritoriji i potom ga odveo u Izrael na suđnje, Golda se obratila Vijeću Siurnosti UN-a sa vrlo snažnim govorom o Holokaustu i o nacističkim zločinima. Vijeće je zaključilo da je izvinjenje Izraela dovoljno misleći na kršenje suvereniteta  Argentine i podržalo je privođenje odbjeglog zločinca pravdi.

Iako je zastupala jasan stav na pravo odbrane jevrejske zemlje, takođe je isticala da je stvaranje mira neophodno, da ono zahtjeva neiscrpni rad i da se od toga nikada ne treba odustati.

Poznata je po tome što je objavila autobiografsku knjigu “Moj život”.

Golda umire u Jerusalimu 1978. od posljedica raka.

 Tako je govorila Golda:

“Da bi bila uspješna žena  se mora mnogo više truditi od muškarca.”

“Pesimizam je luksuz koji Jevrejin sebi ne može da priušti.”

“Istina je das mo dobili sve naše ratove, ali smo platili za iste. Ne želimo više pobjeda.”

“Prije svega, ovo je naš dom. Niko se neće probuditi s brigom šta komšija misli o njemu. Biti Jevrejin nije ovdje problem.”

“Nikad ništa nisam uradila sama. Svako postignuće u ovoj zemlji je bio rezultat rada kolektiva.”

“Oni koji ne znaju da jecaju iz dubine srca, ne znaju da se istinski raduju.”

 

Israel’s own Iron Lady – Golda Meir

 

We do not rejoice in victories. We rejoice when a new kind of cotton is grown and when strawberries bloom in Israel..“

– Golda Meir

 Golda Meir (nee Golda Mabovitch /Голда Мабович) was born on the 3rd of May 1898 in Kiev, Ukraine.

In the twentieth century Golda Meir would be remembered as the third woman ever to become a Prime Minister, as well as the Iron Lady who was the voice of Israel.

In 1916, Golda graduated from the North Division High School in Milwaukee. Subsequently she decided to enrol at Wisconsin State Normal School also in Milwaukee, in order to become a teacher.

This year is significant because it was then that Golda joined the „Polai Zion“ organisation.

  1. the Iron Lady became the Secretary of the Women’s Labor Council – her first Public office.
  2. the so called Labor Party of the Land of Israel is founded, with Golda as one of the founding members.

In the years that followed, Meir’s political career, as well as offices held would advance considerably.

Her determination, confidence, love of her country and desire for justice were the instruments that kept her unfaltering even in the darkest of times.

An interesting fact comes at the occasion of the 1948 meeting with King Abdullah, when the King tried to persuade Golda that the Independence declaration of the modern State of Israel doesn’t need to be rushed, advising her to wait a bit longer to which Golda replied:

“We have been waiting for two thousand years. Does that seem rushed to you?”

Reading her quip, I remembered the Psalms, Chapter 137:5-6, a Chapter describing the desperate yearning of Jewish people for the return to Jerusalem.

 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.

If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy.

It is a myth often presented that the Jewish people have only then, all of a sudden relocated to the Holy Land, which is incorrect. The foundation of the modern State of Israel represented the “awakening of the abandoned”, rise from the ashes of what many conquerors tried to conquer and submit. Founding Israel represented a safe haven for the Jewish people, where they would not be humiliated for being Jewish, rather they would be able to return to the land of their ancestors. On the other hand, the idea of the modern State of Israel is that of a democratic state where the rights and social security of the minorities will be respected.

Since I am writing a story about a Prime Minister of modern Israel, her desire for the life in that country to be safe and peaceful, it is very important for me to make a little digression from the ancient Israel and the modern one.

Actually, have you ever wondered how old is the name of Israel and what is its meaning?

Name Israel comes from the second name of Jacob, which was Israel. His children and their children’s children thereafter were called Bnei Yisrael (Sons of Israel), and the ancient name of the people Ivrim was changed to Israel (quote from the book “A Short History of the Jewish People” – Simon Dubnow)

The conflict between Arab and Jewish people escalated after the Independence declaration of the State of Israel, but that is a whole different story which will be a topic in its own right. That is to say: it is not something that can be summed up in a couple of sentences, so the superficial writing within this text would be unfair.

The Prime Minister at the time, David ben-Guiron has invited Golda to be the Vice Prime Minister in 1949, as she had previously been elected for this office by the Knesset, the Israeli parliament.

Instead, having declined the office of Vice Prime Minister, Golda became the Minister of Labor. She, in fact, believed that as the Minister of Labor she would be able to better help her country; something that reflects her realist outlook, humility and self-criticism at the time.

David ben-Gurion, the first Prime Minister and founder of the State of Israel had a habit of saying about Golda that:

She is the best person in the government. A woman that never gives up, known as the Iron Lady, she was one of the first ladies in history to become a Prime Minister. It is an undeniable fact that she was the first female Prime Minister of Israel and one of its founder.

When Argentina complained to the UN Security Council in 1960 that Israel violated its sovereignty by arresting the Nazi criminal Adolf Eichmann on Argentinian soil and then and extraditing him to Israel to stand trial, Golda addressed the UN Security Council with a very powerful speech on the Holocaust and the Nazi crimes. The Council concluded that an apology by Israel should suffice in reference to the sovereignty violation charges and upheld bringing the said criminal to justice.

Even if she had a clear standing on right of defence of the lands of Jewish people, she emphasised the need for the lasting peace and that it requires endless efforts and should never be abandoned.

Known for her autobiography “My life”

Golda passed on in Jerusalem in 1978. as a result of cancer.

Thus spoke Golda:

“To be successful, a woman has to be much better at her job than a man.”

“Pessimism is a luxury that Jews can not afford.”

“It is true we have won all our wars, but we have paid for them. We don’t want victories anymore.”

“Above all, this country is our own. Nobody has to get up in the morning and worry what his neighbors think of him. Being a Jew is no problem here.”

“I have never achieved anything on my own. Every achievement in this country has been a result of collective effort”

“Those who don’t know how to weep with their whole heart, don’t know how to laugh either”

 

More news